Mijn winkelwagen:

0 item(s) - € 0,00
Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Dé site voor chroommolybdeen
buizen en toebehoren

Disclaimer

NL
Disclaimer voor www.chassisparts.com

Handelsonderneming H.G. Groot B.V. (Gerigistreerd onder nummer 370500005 bij de  Kamer van Koophandel te Alkmaar), hierna te noemen Groot Techniek, verleent u hierbij toegang tot www.chassisparts.com ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Groot Techniek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Groot Techniek spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Groot Techniek.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Groot Techniek. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Groot Techniek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Groot Techniek.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Groot Techniek, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

EN
www.chassisparts.com disclaimer

Handelsonderneming H.G. Groot B.V. (registered under number 370500005 at the Chamber of Commerce in Alkmaar ,NL), hereinafter referred to as Groot Techniek, hereby grants you access to www.chassisparts.com (the "Website") and invites you to buy teh offered goods.
Groot Techniek thereby reserves the right at any time to modify the content or remove parts without further notice.

Limitation of Liability
Groot Techniek endeavors to update the contents of the Web site as often as possible. Despite it's care and attention it is possible that content is incomplete and / or incorrect.
The offered materials offered on the Website are without any warranty or claim to correctness. These materials are subject to change at any time without prior notice of Groot Techniek.
Prices and other information about products on the website are subject to apparent programming and typing errors. On the basis of such errors you can never claim Groot Techniek. For hyperlinks on the website Groot Techniek can never hold liability for third parties and his/her content or services.

Copyright
All intellectual property rights concerning these materials are property of Groot Techniek.
Copying, distribution and any other use of these materials is not permitted without written permission of Groot Techniek, except and only to the extent provided in regulations of mandatory law (such as the right to quote), unless otherwise indicated in specific materials.


DE
Haftungsausschluss für www.chassisparts.com

Handelsonderneming H.G. Groot B.V. (Registriert unter der Nummer 370500 05 bei der Handelskammer in Alkmaar, Niederlände), im Folgenden als Groot Techniek bezeichnet, erteilt Ihnen hiermit Zugang zu www.chassisparts.com (die "Website") und lädt Sie ein, aus dem Angebot zu kaufen.
Groot Techniek behält damit das Recht vor, jederzeit die Inhalte ändern oder Teile zu entfernen, ohne es zu bemerken.

Haftungsbeschränkung
Groot Techniek ist bestrebt, den Inhalt der Website so oft wie möglich und / oder Ergänzung zu aktualisieren. Trotz dieser Sorgfalt und Aufmerksamkeit ist es möglich, dass der Inhalt unvollständig und / oder falsch.
Die angebotenen Materialien ohne Garantie angeboten auf der Website oder Anspruch auf Richtigkeit. Diese Materialien sind können jederzeit ohne vorherige Ankündigung von Groot Techniek zu ändern.
Speziell für Preise und andere Informationen über die Produkte auf der Website unterliegen dem scheinbaren Programmierung und Tippfehler. Sie können auf der Grundlage von solchen Fehlern behaupten keine Vereinbarung mit Groot Techniek. Für die auf der Website enthalten Links zu Webseiten Dritter oder Dienstleistungen kann nie Haftung großartige Technologie.

Königtum
Alle geistigen Eigentumsrechte in Bezug auf diese Materialien liegen im Groot Techniek.
Vervielfältigung, Verbreitung und jede andere Verwendung dieser Materialien ist ohne schriftliche Genehmigung der Groot Techniek erlaubt, außer und nur in dem Maße, in Vorschriften zwingenden Rechts (wie das Recht zu zitieren) vorgesehen sind, sofern nicht anders in bestimmten Werkstoffen angegeben.
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie
x