Mijn winkelwagen:

0 item(s) - € 0,00
Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Dé site voor chroommolybdeen
buizen en toebehoren

Algemene voorwaarden

Chassisparts.com is een handelsnaam van Groot Techniek te Winkel (Technische Handelsonderneming H.G. Groot B.V.)

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Groot Techniek zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper (hierna: ‘contractspartij’) de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Indien de contractspartij deze Voorwaarden niet accepteert dan verzoeken wij de contractspartij geen gebruik te maken van deze site.
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Groot Techniek worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken, die in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Groot Techniek worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Groot Techniek ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Deze voorwaarden nemen ook de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet of de verkoopovereenkomst in acht.


Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Groot Techniek zijn vrijblijvend en Groot Techniek behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Groot Techniek. Groot Techniek is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Groot Techniek dit mee binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling. Niet acceptatie geeft de contractspartij geen recht op schadevergoeding.


Artikel 3: Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in Euro, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  Groot Techniek biedt verschillende betalingsmogelijkheden: per bank, Ideal, Visacard, Mastercard of paypal. Iedere verkoop geschiedt tegen prompte betaling. Indien Groot Techniek een factuur zendt voor verkochte artikelen is de contractspartij gehouden, tenzij anders overeengekomen, te betalen binnen 7 dagen na factuurdatum.
 2. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de contractspartij aan Groot Techniek zonder dat de nadere ingebrekestelling is vereist, rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand geldt.
  De kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van de contractspartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 3. Voor zover een contractspartij enige betalings- en/of andere verplichtingen jegens Groot Techniek niet stipt nakomt, alsmede wanneer de contractspartij surseance van betaling aanvraagt of indien door hemzelf of een derde zijn faillissement wordt aangevraagd of de contractspartij een verzoek indient krachtens de WSNP of tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat of indien beslag wordt gelegd op een substantieel deel van aan hem toebehorende artikelen, heeft Groot Techniek het recht om te verrichten leveringen of (nog) te verrichten werkzaamheden of andere prestaties op te schorten en/of te ontbinden, onverminderd het recht van Groot Techniek op nakoming of schadevergoeding. Bovendien kan Groot Techniek zonder enige schriftelijke ingebrekestelling vooraf onmiddellijk betaling ineens verlangen, indien een van de hierboven vermelde omstandigheden zich voordoet.
 4. Indien de prijzen voor de aangeboden artikelen stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de contractspartij gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Groot Techniek.


Artikel 4: Levering (ruilen en retourneren)

 1. Als een betaling voor een bestelling ontvangen is, worden de artikelen, mits op voorraad, binnen vijf dagen mogelijk uitgeleverd. Wanneer een artikel niet leverbaar is, wordt met de klant contact opgenomen en mag de bestelling desgewenst worden geannuleerd. Wanneer in dat geval de bestelling al betaald is, wordt het bedrag binnen enkele dagen teruggestort op rekening van de contractspartij.
  Groot Techniek hanteert een uiterste levertermijn van 30 dagen. Wanneer de bestelde artikelen  niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft de contractspartij de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden.
 2. De door Groot Techniek opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de contractspartij geen recht op schadevergoeding.
  De levering van de artikelen geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de artikelen gereed zijn voor verzending aan de contractspartij. Groot Techniek is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De (extra) kosten van de nalevering worden door Groot Techniek gedragen.
 3. Na ontvangst van het artikel heeft de contractspartij een termijn van 14 dagen na ontvangst van het artikel om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, het artikel te retourneren of te ruilen.
  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de contractspartij via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) Groot Techniek op de hoogte te stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Contractspartij kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is daartoe niet verplicht. Als de overeenkomst wordt herroepen, ontvangt contractspartij alle betalingen die tot dat moment zijn gedaan inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door Groot Techniek geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Groot Techniek op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van Groot Techniek retour. Er wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht. Terugbetaling vindt alleen plaats indien de artikelen worden teruggestuurd in de originele, complete en onbeschadigde verpakking en de artikelen onbeschadigd, compleet en ongebruikt zijn. De contractspartij draagt de kosten en het risico van de retourzending.
 4. Artikelen kunnen uitsluitend worden teruggestuurd na herroeping. Indien de contractspartij artikelen retour stuurt zonder herroeping, is Groot Techniek niet verplicht de retournering te accepteren dan wel de koopprijs terug te betalen.


Artikel 5: Bezorging

De verzendkosten komen voor rekening van de contractspartij. De verzendkosten worden vermeld op de afrekening.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang de contractspartij niet de volledige overeengekomen prijs heeft voldaan, behoudt Groot Techniek het eigendom van de te leveren en geleverde artikelen.
 2. Voor zover zich een omstandigheid als genoemd in artikel 3 (prijzen en betalingen) voordoet is Groot Techniek gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de artikelen die het eigendom van Groot Techniek zijn gebleven op te halen of te doen ophalen waar deze zich ook bevinden. Voor zover Groot Techniek de artikelen heeft teruggehaald is zij gerechtigd de artikelen onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente en kosten en schadevergoeding volledig is voldaan of de overeenkomst te ontbinden.
 3. Zolang de eigendom van de door Groot Techniek verkochte artikelen nog niet is overgegaan op de contractspartij, is de contractspartij verplicht de artikelen met de nodige zorgvuldigheid en afgescheiden te bewaren. Zolang de eigendom nog niet op de contractspartij is overgegaan, is de contractspartij verplicht deze artikelen te verzekeren tegen schade. De contractspartij is op eerste verzoek van Groot Techniek verplicht de polis ter inzage aan Groot Techniek te verstrekken.


Artikel 7: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De contractspartij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Groot Techniek geleverde artikelen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Groot Techniek garandeert niet dat de aan de contractspartij geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 8: Reclames en aansprakelijkheid

 1. De contractspartij is verplicht om bij aflevering te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de contractspartij Groot Techniek daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@groottechniek.nl
  Indien een artikel een gebrek vertoont, is Groot Techniek niet verplicht een vervangend product te leveren. Zij zal in dat geval de koopprijs terugbetalen inclusief eventuele verzendkosten.
 2. Op de door Groot Techniek geleverde artikelen is volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden van de betreffende producent van toepassing.
 3. Groot Techniek draagt het transportrisico van de door de contractspartij bestelde artikelen. Op het moment van fysieke aflevering van de artikelen gaat het risico over op de contractspartij, behoudens de aansprakelijkheid die wettelijk niet door Groot Techniek kan worden uitgesloten. Een artikel is afgeleverd indien de verzendpartij de zending als "uitgereikt" aanmerkt.


Artikel 9: Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de contractspartij en Groot Techniek dan wel tussen Groot Techniek en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de contractspartij en Groot Techniek, is Groot Techniek niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Groot Techniek.


Artikel 10: Persoonsgegevens

Groot Techniek respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die de contractspartij verschaft, zal steeds met zorg en vertrouwelijk worden behandeld.
Alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld worden als persoonlijke gegevens beschouwd.
Groot Techniek zal de persoonlijke gegevens van contractspartij gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.


Artikel 11: Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Groot Techniek ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de contractspartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Groot Techniek gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Groot Techniek kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 12: Diversen

 1. Indien de contractspartij aan Groot Techniek schriftelijk opgave doet van een adres, is Groot Techniek gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de contractspartij aan Groot Techniek schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan bestellingen dienen te worden gezonden.
  Wanneer door Groot Techniek gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De contractspartij kan geen rechten ontlenen aan een bij een eerdere bestelling overeengekomen afwijking van deze Voorwaarden.
 2. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of andere onderdelen van de overeenkomst met Groot Techniek in strijd blijken te zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling buiten toepassing blijven en worden vervangen door een door Groot Techniek vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 3. Groot Techniek is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien contractspartij niet in Nederland woonplaats heeft of niet in Nederland is gevestigd en aflevering buiten Nederland plaatsvindt.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie
x